OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Úvodní stránka » Smluvní podminky

SMLUVNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Nákupní řád v E-shopu.

Dříve než si půjdete objednat, seznamte se s obsahem následujícího dokumentu.                                                                  Odesláním objednávky souhlasíte bez výhrad s těmito Smluvními podmínkami.

1. vymezení pojmů Smluvní podmínky (dále SP) jsou obecné podmínky, stanovují způsob dodávek Zboží a uplatňování případných reklamací, platné pro všechny Odběratele. SP může Dodavatel jednostranně změnit, přičemž platnou verzi SP vždy zveřejní na svých internetových stránkách (www.ikabel.cz) a ve svém sídle. Dodavatel je firma Alena Konečná zn. iKABEL®, ul.Čapka Drahlovského 3, 750 02 Přerov, IČ: 62295128. Odběratel je každá fyzická nebo právnická osoba, která zakoupila od Dodavatele zboží. Zboží jsou věci a jejich součásti nabízené ke koupi v Ceníku nebo v písemných návrzích Dodavatele. Ke Zboží je vždy přiložena Technická dokumentace-návod k používání. Při následném prodeji Zboží nebo při předání instalovaných výrobků musí být vždy předána i Technická dokumentace-návod k používání. Standartní Zboží jsou věci uváděné v Ceníku Dodavatele. Nestandartní Zboží jsou produkty zajišťované jednorázově, na písemnou objednávku Odběratele, případně Standartní Zboží upravené podle požadavků Odběratele.
2. kupní cena 2.1. Kupní cena Zboží se řídí Ceníkem platným v den objednání Zboží. Uváděny jsou ceny s DPH a nevztahují se na ně žádné jiné rabaty.
3. termín dodání 3.1.Standartní Zboží je dodáváno v termínu do 7 dnů, max. do 2 měsíců. Nestandartní Zboží je dodáno v termínu určeném Dodavatelem. 3.2 V případě objednávky zboží v množství, které Dodavatel nemá v danou chvíli k dispozici, bude objednávka plněna po částech v nejkratších možných termínech.
4. doprava zboží 4.1. Dodání Zboží je realizováno zásilkovou službou pověřenou Dodavatelem na místo určené odběratelem. Předáním Zboží se rozumí předání Zboží přepravní službě. Jinou formu odběru lze domluvit individuálně. 4.2. Odběrateli ke kupní ceně Zboží může být účtováno balné a manipulace ve výši do 100Kč (bez DPH). 4.3. Odběratel dle vlastního výběru v objednávce hradí dopravné.
5. doklady ke zboží 5.1. Na zakoupení Zboží vystaví Dodavatel fakturu či daňový doklad, které slouží zároveň i jako dodací list.
6. převzetí zboží 6.1. Odběratel je povinen ihned při převzetí Zboží zkontrolovat úplnost a nepoškozenost dodávky t.j. před převzetím zásilkyfyzicky zkontrolovat zda není poškozen obal nebo páskaˇ, v případě poškození zásilku nepřebírat a v takovémto případě poškození obalu nebo neúplnosti obsahu ihned a neprodleně informovat dodavatele, správnou výši prodejní částky a ověřit, zda je k výrobkům přiložena technická dokumentace-návod k používání. O zjištěných nedostatcích Odběratel neprodleně vyrozumí Dodavatele. Po uplynutí lhůty 24 hodin po převzetí je Zboží považováno za dodané bez závad. 6.2. Převzetí Zboží potvrzuje Odběratel podpisem faktury (daň.dokladu) nebo potvrzením převzetí zásilky od dopravce.
7. vlastnictví zboží, odstoupení od koupě. 7.1. Až do úplného zaplacení kupní Ceny zůstává Zboží majetkem Dodavatele. 7.2. Při nákupu standartního Zboží je Odběratel ve smyslu §52-57 občanského zákoníku je oprávněn od smlouvy odstoupit do 14-ti dnů od předání Zboží. Odběratel zašle Zboží zpět na adresu Dodavatele. Zboží musí být nepoužité, nepoškozené, kompletní včetně Technické dokumentace a v originálním nepoškozeném obalu. Po kontrole Zboží Dodavatelem bude vystaven Dobropis na kupní Cenu zboží. Částka bude vrácena do 14-ti dnů po odsouhlasení Dobropisu oběma stranami.
8. záruční podmínky a reklamační řád 8.1. Záruka na Zboží Dodavatele je 24 měsíců od předání Zboží. Odpovědnost za vady dodávaného Zboží a postup při uplatňování případných vad se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku
9. uplatnění reklamace 9.1. Reklamaci lze uplatnit u prodávajícího, u kterého je Zboží zakoupeno, nebo v sídle Dodavatele. K reklamačnímu řízení bude přijata pouze věc kompletní, předložená včetně všech součástí a příslušenství. K reklamovanému Zboží je třeba předložit doklad o koupi Zboží, Technickou dokumentaci, Záruční list řádně vyplněný aplikačním technikem a písemný popis reklamované závady. Reklamační řízení začíná dnem, kdy byla Dodavateli umožněna fyzická kontrola reklamovaného Zboží. Po ukončení reklamačního řízení bude Odběratel seznámen se závěry. 9.2. V případě reklamace věcí, která se skládá z více jiných, samostatně funkčních věcí (např. soupravy obsahující topný prvek a regulátor), bude po identifikaci závady vyřizována reklamace pouze věcí, součástí nebo příslušenství vadného. 9.3. U výrobků pevně spojených nebo zabudovaných do jiné věci (např. nemovitosti), se Odběratel dohodne s Dodavatelem na jejich prohlídce. Prohlídku může provést Dodavatel nebo jim pověřená osoba. Náklady prohlídky nese v případě neuznání reklamace Odběratel. 9.4. Záruku lze uplatňovat pouze u Zboží, u kterého již byla uhrazena jeho plná hodnota.
10. uznání reklamace 10.1 Přiznání práv z uplatněné reklamace, je podmíněno zejména dodržením SP, pokynů obsažených v technické dokumentaci - návodu k obsluze, která je přiložena ke každému výrobku a všech souvisejících právních předpisů a technických norem. 10.2. V případě oprávněné reklamace bude věc vyměněna za novou, případně bezplatně opravena.
11. normy při instalaci 11.1. Při instalaci dodávaného Zboží je třeba dodržovat ustanovení všech souvisejících právních předpisů a technických norem, zejména norem v oblasti tepelné ochrany budov a související elektroinstalace. Instalaci výrobků a připojení k elektrické síti smí provádět pouze osoba kvalifikovaná dle §8 vyhlášky 50/1978 Sb.
12. prohlášení 12.1. Dodavatel prohlašuje, že jim dodávané Zboží splňuje všechny náležitosti nutné pro uvedení Zboží na trh.
13. Další ustanovení 13.1. Objednáním zboží nebo služeb potvrzuje Odběratel znalost SP - nákupního řádku, platných v den objednávky a vyslovuje s nimi souhlas. 13.2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Provozovatel internetového obchodu iKABEL a Intertop, prohlašuje, že poskytuje své služby v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny získané osobní údaje zákazníků budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuty třetím osobám a ani jinak zneužity. Zákazník využíváním služeb tohoto elektronického obchodu uděluje souhlas ke shromažďování osobních údajů. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace. Učiní tak mailem na info@ikabel.cz.
13.3. 
  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
  3. Nedílnou součástí našich obchodních podmínek je ochrana osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky. Zákazník vyslovuje souhlas s užitím svých osobních údajů za účelem dodání, řádné fakturace a případné reklamace objednaného zboží. Ochrana osobních údajů neboli GDPR v celém znění najdete            http://www.mvcr.cz/gdpr/clanek/orientace-v-gdpr.aspx.
13.4.    Tyto Smluvní podmínky vstupují v platnost 25.5.2018

13.5.   EET: „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

 
V Přerově 23.5.2018
Alena Konečná iKABEL®
ředitel firmy
IČ:62295128, DIČ:CZ5957022093, IČP:1001544072
Provozovna: ul. Čapka Drahlovského 3, 750 02 Přerov
 
Tisk